https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - dr Ivana Jošanov-Vrgović

Članci u časopisima:

  Vrgović P., Jošanov-Vrgović I., Jošanov B. (2011). SMS Information Service: Innovative Thinking for the Successful Solution. Management Information Systems, Vol 6, No 3, pp 22-28, ISSN 1452-744x
 • Jošanov I., Vrgović P., Jošanov B. (2009). Human Resource Management and Strategic Digitalization: Approach and Case Studies from Serbia. The International Scientific Journal of Management Information Systems, pp 03-10, Vol. 4, no 2,  ISSN 1452-744x
 • Jošanov I. (2008). Pozicioniranje upravljanja ljudskim resursima u novoj ekonomiji. Menadžment, 23-29 str., broj 49-50, ISSN 0354-8635
 • Jošanov I. (2007). Problemi sigurnosti i privatnosti online transakcija i zakonska rešenja u ovoj oblasti. Evropsko zakonodavstvo, broj 19-22/07, 92-98 str., ISSN 1451-3188
 • Jošanov B., Z. Marošan, Jošanov I., Tomić R. (2007). Multi-channel organization of NSBS students information system: adoption of "E" & "M". IADIS e-Society 2007,  Lisbon, Portugal, 3 - 8 July 2007, 255-261 str., ISBN 478-972-8924-35-5
 • Jošanov B., Jošanov I. (2007). Serbia as an eCommerce Region: The Role of trust. Organizacija, Vol 40, No 2, pp 122-124, ISSN 1318-5454
 • Jošanov I. (2006). Psihološki aspekti komunikacije u organizaciji. Škola biznisa broj 3, sveska 2, 19-26 str., ISSN 1451-6551
 • Jošanov B., Jošanov I. (2005). Problemi poverenja u elektronskom poslovanju. Ekonomski anali, tematski broj, 449-457 str., ISSN 0013-3264 

Referati objavljeni u zbornicima radova međunarodnog karaktera:

  Jošanov B., Vrgović P., Jošanov I. (2010). Influence of Web 2.0 Models on Business Practice. Proceedings from 33rd International Convention MIPRO 2010,  the 7th International conference on digital economy, Opatija, Croatia, pp 84-87, ISSN 1847-3938, ISBN  978-953-233-055-7
 • Jošanov. B, Jošanov I., Pavlović N. (2007). Upravljanje elektronskim poduhvatom u malim i srednjim preduzećima. ICDQM-2007, 10. Međunarodna konferencija "Upravljanje kvalitetom i pozdanošću", Beograd, jun 2007, ISSN 1451-4966
 • Jošanov B., Tomić R., Jošanov I. (2005). Contribution for determination e-Readiness index of Serbia. Proceedings of the IADIS Conference, e-commerce 2005, Porto, Portugal, pp 449-450, ISBN 972-8924-06-2 

Učešće na naučnim skupovima:

 • Jošanov I. (2008). Prodor mobilne telefonije: na putu do adekvatnih usluga. Knjiga rezimea, 56. naučno-stručni skup psihologa Srbije „Razvoj i standradizacija u psihologiji“, Društvo psihologa Srbije, Kopaonik, 192-193 str., ISBN 978-86-83797-64-6
 • Jošanov I. (2007). Prihvatanje novih komunikacionih kanala: uporedna analiza primene veba i sms u informisanju studenata. Knjiga rezimea, 55. naučno-stručni skup psihologa Srbije "Psihologija u Srbiji Srbija u Evropi", Društvo psihologa Srbije, Donji Milanovac, 81-82 str., ISBN 978-86-83797-57-8
 • Jošanov I. (2007). Internet kao komunikacioni kanal: svet i Srbija. Naučno-stručni skup Menadžment, inovacije i razvoj - 2007, Vrnjačka banja

others

https://www.high-endrolex.com/10